ข่าว & ประชาสัมพันธ์

ระบบรับและประเมินบทความ

อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านาได้สร้างระบบรับและประเมินบทความขึ้นมาเพื่อให้ผู้วิจัยได้ส่งบทความวิจัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

ปี 1
ฉบับที่
1

วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม

ปี 1 ฉบับที่ 1


Read more
ปี 2
ฉบับที่
2

วารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม

ปี 2 ฉบับที่ 2


Read more
Copyright © 2020 Rajamangala University of Technology Lanna. All rights reserved.