CONTACT

กองบรรณาธิการวารสารวิจัยเทคโนโลยีนวัตกรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

98 หมู่8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์ : 0 5326 6518 #1025 , โทรสาร : 0 5326 6522

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ jitr.rmutl@gmail.com