ARTICLE [19]

รถเก็บเศษวัชพืช

WEED COLLECTION TRUCK


บทคัดย่อ / Abstract :

เนื่องจากในปัจจุบันประสบปัญหาเรื่องวัชพืช ที่ขึ้นในสนามหญ้าและสวน รถเก็บเศษวัชพืชที่ใช้ยังมีสภาพชารุดทรุดโทรมทาให้การทางานของรถเก็บเศษวัชพืช ทางานได้ไม่เต็ม ประสิทธิภาพ จึงได้จัดทา โครงการรถเก็บเศษวัชพืชขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวนั้น ได้มีการ มีการสารวจ ศึกษาข้อมูลรถเก็บเศษวัชพืชที่ใช้ทั่วไป จึงได้คิดแก้ไขปัญหาโดยได้จัดทาโครงงาน รถเก็บเศษวัชพืช ขึ้นมาเพื่อแก้ไข ปัญหา รถเก็บเศษวัชพืช ที่จัดทาขึ้นมาในครั้งนี้มีราคาที่ถูกกว่าเมื่อเทียบกับรถเก็บเศษวัชพืชที่มีใช้อยู่ทั่วไป และประสิทธิภาพทัดเทียมกับรถเก็บเศษวัชพืชที่มีใช้อยู่ทั่วไป
โครงการนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อออกแบบ และสร้างรถเก็บเศษวัชพืช เพื่อศึกษา ประสิทธิภาพของรถเก็บเศษวัชพืช และ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อรถ เก็บเศษวัชพืช
วิธีดาเนินการมีขั้นตอนดังนี้ ศึกษาหาขอ้มูล และกาหนดหัวข้อโครงการวางแผนการ ดาเนินโครงการ ออกแบบรูปร่างโครงการ จัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ทาการขึ้นโครงชิ้นงาน ศึกษาระบบควบคุมการทางานของเครื่องยนต์ ออกแบบระบบควบคุมการทางานของกลไก ทดลอง การทางานและปรับแก้ไขระบบ เก็บรายละเอียด เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติ และการวิเคราะห์ ข้อมูล การนาเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ผลของการเก็บข้อมูลพบว่าข้อมูลด้านการออกแบบ อยู่ในระดับมากที่สุด (

คำสำคัญ / Keywords:       รถเก็บวัชพืช, วัชพืช

เจ้าของบทความ / Author :       กฤษณ์ พรมวัง*, เอกภพ ศรีรมย์

ปรากฏอยู่ในเล่มวารสาร JITR ปี 2561 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม หน้าที่ 42-48


Full paper (p.42-48) [Loaded: 7]