ARTICLE [20]

ระบบอินเตอร์เน็ตออฟติงสำหรับกำรบริหำรจัดกำรน้ำระยะไกล

THE INTERNET OF THING SYSTEM FOR REMOTE WATER MANAGEMENT


บทคัดย่อ / Abstract :

เนื่องจากปัญหาของการบริหารจัดการน้าสาหรับการรดน้าต้นไม้ ตั้งแต่สวนหย่อมหน้าบ้าน แปลงผักขนาดเล็ก ไปจนถึงไร่การเกษตรขนาดใหญ่ การรดน้าต้นไม้ส่วนใหญ่จะใช้วิธีกาหนดเวลาและช่วงระยะเวลาในการรด ส่งผลให้อาจใช้น้ามากหรือน้อยเกินไป การนาค่าความชื้นในดินมาเป็นส่วนตัดสินปริมาณน้าที่ใช้รดจะสามารถช่วยให้การรดน้าต้นไม้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การติดเซนเซอร์วัดความชื้นจึงเป็นหนึ่งในวิธีการทางวิศวกรรมที่สามารถพัฒนาให้ระบบสามารถรดน้าอัตโนมัติได้ แต่การติดตั้งเซนเซอร์ในพื้นที่กว้างจะมีปัญหาเรื่องระยะทางของการเดินสายสัญญาณ ถึงแม้จะใช้อุปกรณ์ที่เป็นการเชื่อมต่อ Wifi เข้ามาช่วยก็ติดปัญหาเรื่องระยะทางที่สามารถส่งข้อมูลได้ไม่เกิน 20 เมตร ดังนั้นบทความนี้จึงได้นาเสนอการออกแบบและสร้างระบบอินเตอร์เน็ตออฟติงสาหรับการบริหารจัดการน้าระยะไกล ที่ได้ออกแบบให้มีเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินเป็นแบบไร้สายที่ความสามารถส่งข้อมูลระยะไกลได้และมีแหล่งจ่ายพลังงานจากแบตเตอร์รี่ที่ช๊าจด้วยแผงโซล่าเซลขนาดเล็กภายในตัวของเซนเซอร์เอง โดยต้นทุนที่ใช้ในการผลิตและการสร้างระบบควบคุมการรดน้านี้มีราคาต่าเนื่องจากวัสดุที่หาซื้อได้เองภายในประเทศ และส่วนของเซิร์ฟเวอร์ใช้ของ Netpie ที่ให้บริการเชื่อมต่อฟรี 100 อุปกรณ์หากไม่พัฒนาเพื่อการค้าขาย จากผลการวิจัยพบว่าสามารถควบคุมการจ่ายน้าในแต่ละจุดได้เองจากการเลือกบนเวปเบาว์เซอร์ ตัวเซนเซอร์สามารถส่งข้อมูลได้ไกลสุดประมาณ 500 เมตร และสามารถควบคุมการจ่ายน้าแบบอัตโนมัติโดยประเมินจากค่าความชื้นในดินในแต่ละจุดได้


คำสำคัญ / Keywords:       อินเตอร์เน็ตออฟติง, ไมโครคอนโทรลเลอร์, เซนเซอร์วัดความชื้น, การสื่อสารไร้สาย

เจ้าของบทความ / Author :       ณัฐพล คำแหวน, ธนพนธ์ วงค์จักร์ และอนุสรณ์ ยอดใจเพ็ชร*

ปรากฏอยู่ในเล่มวารสาร JITR ปี 2561 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม หน้าที่ 15-23


Full paper (p.15-23) [Loaded: 10]
« Back