ARTICLE [1415]

การวิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองเชิงมวล PM2.5 และ PM10 ในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองไร้สายในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย

Evaluation of Particulate Matter Concentration by Using a Wireless Sensor System for Continuous Monitoring of Particulate Air Pollution in Northern of Thailand


บทคัดย่อ / Abstract :

          ปัจจุบันประเทศไทยกำลังประสบปัญหามลพิษทางอากาศอันเนื่องมาจากหมอกควันในเกือบทุกภูมิภาค โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ซึ่งปัญหามลพิษทางอากาศในภาคเหนือนั้นได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นอย่างมากโดยเฉพาะปัญหาหมอกควัน การสะสมของควันหรือฝุ่นในอากาศ โดยส่วนใหญ่เกิดจากการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและไฟป่า และมีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นในทุกๆ ปีงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองเชิงมวล PM2.5 และ PM10ในอากาศด้วยเครื่องตรวจจับฝุ่นละอองไร้สาย โดยทำการพัฒนาระบบฐานข้อมูลที่เรียกว่า Cloud Computing ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย เพื่อศึกษาถึงปัญหาฝุ่นควันที่เกิดในเขตภาคเหนือตอนบน โดยมีการตรวจวัดปริมาณฝุ่นการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองเชิงมวล PM2.5 และ PM10ในอากาศโดยใช้เครื่องตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองเชิงมวลไร้สาย เพื่อนำไปศึกษาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นทั้งต่อสุขภาพมนุษย์ ระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งมีการติดตั้งสถานีตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองเชิงมวลเรียลไทม์เตือนภัยวิกฤตฝุ่นควัน (PM2.5, PM10) ในพื้นที่ภาคเหนือ จำนวนทั้งหมด 4สถานี ได้แก่ 1) สถานีโรงเรียนยุพราช 2) สถานี อ. ดอยสะเก็ด 3) สถานี ต.แม่เหียะ อ. เมือง มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 4) สถานี อ.นาน้อย จ.น่าน อีกทั้งมีการนำเสนอข้อมูลผ่านระบบรายงานผลออนไลน์จากสถานีตรวจวัดในแต่ละแห่ง เพื่อให้ผู้รับข้อมูลสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็วทันสถานการณ์ และเข้าใจง่าย ในงานวิจัยนี้มีความคาดหวังว่าระบบฐานข้อมูลการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศดังกล่าว จะสามารถเป็นข้อมูลเพื่อสนับสนุนแนวทางการแก้ไขปัญหาหมอกควันในเขตพื้นที่ภาคเหนืออย่างจริงจังภายใต้ข้อมูลที่แท้จริง รวมถึงการศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง และรวดเร็วทันเหตุการณ์ต่อปัญหาที่เกิดขึ้น
-----
          Air pollution due to smog in almost every region in Thailand, especially Chiang Mai and Northern of Thailand. The Air pollution is the one of severe impact for human’s health that cause of cancer and many respiratory diseases. The biggest reason for heavy smog cause by agricultural burn and brush to prepare land for new season of crops and it is rising every year. This study was conducted to develop the Cloud Computing model for climate change database using a wireless sensor system for continuous monitoring of particulate air pollution (PM2.5, PM10). The study focused on 4 sites, located in the North of Thailand as Yupparaj Wittayalai School, Doi Saket District, Mae Hia sub-district, Mueang Chiang Mai District and Nanoi District, Nan Province stations. We were reporting the data through an online reporting system based on website in order to be accessed the information of haze and air pollution situation more quickly and ‎comprehensively. This study can be used to lead guidelines in the best practices of air pollution policy, moreover, to be an environmental impact assessment in the North of Thailand for sustainable sort out the air pollution problem and climate mitigation for the future.

คำสำคัญ / Keywords:       การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ, ระบบฐานข้อมูล, PM2.5, PM10, ระบบรายงานผลออนไลน์

เจ้าของบทความ / Author :       Titaporn Supasri, Panich Intra, Sermkiat Jomjunyong and Sate Sampattagul*

ปรากฏอยู่ในเล่มวารสาร JITR ปี 2561 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน หน้าที่ 69-83


Full paper (p.69-83) [Loaded: 442]
« Back