ข่าว & ประชาสัมพันธ์

ระบบรับและประเมินบทความ

อิเล็กทรอนิกส์

มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านาได้สร้างระบบรับและประเมินบทความขึ้นมาเพื่อให้ผู้วิจัยได้ส่งบทความวิจัยผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์

Copyright © 2018 Rajamangala University of Technology Lanna. All rights reserved.